Strona GłównaREALIZACJA PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA W DNIU 30 CZERWCA 2017 R.Projekt „Lubelskie + NEET = POWER” realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji, w ramach Priorytetu I. "Osoby młode na rynku pracy", Działania 1.2. "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałania 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja.

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji/kompetencji zawodowych, nabycie wysokiej jakości doświadczenia zawodowego i zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia u osób z tzw. Grupy NEET z województwa lubelskiego, poprzez realizację  programu aktywizacji:

 • Indywidualnego poradnictwa zawodowego i identyfikacji potrzeb (4 h), w tym m.in. w zakresie: planowania i rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania.
   
 • Grupowego poradnictwa zawodowego (16 h), w tym m.in.: analiza rynku pracy pod kątem UP, funkcjonowanie na rynku pracy, techniki poszukiwania pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, bariery Osoby Bezrobotnej na rynku pracy, autoprezentacja.
   
 • Wybranych szkoleń zawodowych (96 h):
  a) Monter OZE, zakres szkolenia m.in.: budowa systemu fotowoltaicznego, instalowanie instalacji, ustawa o OZE, zabezpieczenia instalacji, aspekty finansowe i prawne instalacji.
  b) Programowanie komputerowe: języki programowania, instrukcje warunkowe i pętle, struktura dokumentu HTML, selektory, standardy kodowania, algorytmy.
  c) Sprzedawca: badanie potrzeb klienta, prezentowanie ofert handlowych, odpieranie obiekcji klienta, negocjacje cenowe.
  d) Kucharz: organizacja stanowiska pracy, obróbka produktów, techniki sporządzania potraw, planowanie posiłków, menu, magazynowanie surowców.
  e) Specjalista ds. funduszy UE: podział funduszy UE, źródła finansowania, EFRR i EFS, analiza problemów i celów, analiza interesariuszy, zarządzanie projektem.
   
 • Trzymiesięcznego stażu zawodowego - podczas stażu Uczestniczki/Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności zawodowe. Zostaną objęci ubezpieczeniem NNW, przejdą badanie lekarskie oraz otrzymają stypendium stażowe.
   
 • Pośrednictwa pracy, które obejmie m.in. pozyskiwanie ofert pracy, udzielanie pracodawcom informacji i kandydatach do pracy, udzielanie Uczestnikom Projektu informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z potencjalnymi pracodawcami.
   


Grupę docelową projektu stanowi 120 osób spełniających łącznie następujące kryteria:

 • nie pracują
 • nie uczą się
 • nie szkolą się
 • zamieszkują na terenie województwa lubelskiego
 • są w wieku 15 – 29 lat
   


Okres realizacji projektu: 01.04.2016 r. - 30.06.2017 r.Biuro Projektu:

Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak

Aleje Racławickie 8, 20-037 Lublin
tel.: 81 534 60 98, tel./fax: 81 533 78 29, tel. kom.: 503 391 323
e-mail: lubelskieplusneet@csi.info.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.