OFERTA PROJEKTOWA

Osoby uczestniczące w projekcie wezmą udział we wszystkich wymienionych
poniżej formach wsparcia:

 

1. GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE – 16 godzin dydaktycznych

Obejmuje:

 • analizę rynku pracy pod kątem Uczestników/Uczestniczek
 • funkcjonowanie na rynku pracy
 • techniki poszukiwania pracy
 • sporządzanie dokumentów aplikacyjnych
 • analizę bariery osób bezrobotnych na rynku pracy
 • autoprezentację


Planowany okres realizacji: maj 2016 r. - styczeń 2017 r.
 2. IDNYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE – 4 godziny zegarowe

Obejmuje:

 • identyfikację potrzeb
 • zdiagnozowanie możliwości Uczestników/Uczestniczek w zakresie doskonalenia zawodowego i identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy
 • opracowanie wraz z doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania.
    

Planowany okres realizacji: maj 2016 r. - styczeń 2017 r.
 3. JEDNO WYBRANE SZKOLENIE ZAWODOWE – 96 godzin dydaktycznych

 • Monter OZE
 • Programowanie komputerowe
 • Sprzedawca
 • Kucharz
 • Specjalista ds. funduszy UE
   

Szkolenia będą realizowane w blokach 8 godzinnych w dni powszednie. Zajęcia planowane będą na okres 2 miesięcy. Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium szkoleniowe.

Planowany okres realizacji szkoleń:

 • I EDYCJA: od maja do czerwca 2016 r. (2 grupy)
 • II EDYCJA: od lipca do sierpnia 2016 r. (2 grupy)
 • III EDYCJA: od września do października 2016 r. (2 grupy)
 • IV EDYCJA: od listopada do grudnia 2016 r. (2 grupy)
 • V EDYCJA: od stycznia do marca 2017 r. (2 grupy).
   


4. INDYWIDULANE POŚREDNICTWO PRACY – 4 godziny zegarowe

Obejmuje:

 • pozyskiwanie ofert pracy i przedstawianie ich Uczestnikom/Uczestniczkom
 • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy
 • udzielanie Uczestnikom/Uczestniczkom informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.
   

Planowany okres realizacji: maj 2016 r. – marzec 2017 r.
 5. STAŻ ZAWODOWY – 3 miesiące

Uczestnicy/Uczesticzki nabędą praktyczne umiejętności zawodowe oraz rozwiną wiedzę zdobytą podczas szkoleń. Uczestnicy stażu otrzymają stypendium stażowe. Zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz przejdą badania lekarskie.

Planowany okres realizacji: lipiec 2016 r. – marzec 2017 r.