REKRUTACJA

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie w sposób ciągły od kwietnia 2016 roku i obejmuje następujące etapy:

a) Zapoznanie się z Regulaminem Projektu.
b) Wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu oryginału Formularza Zgłoszeniowego do projektu wraz z załącznikami.

Dokumenty zgłoszeniowe można składać:

 • Listownie na adres: Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8/18, 20- 37 Lublin.
 • Bezpośrednio w Biurze Projektu: Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8/18, 20-037 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
   

c) Weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną.

Komisja Rekrutacyjna dokona analizy dokumentów w oparciu o:

1. Kryteria podstawowe:

 • przynależność do grupy NEET tj. osób w wieku 15-29 lat, które łącznie spełniają trzy warunki:
  - nie pracują (posiadają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo);
  - nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
  - nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy);
 • zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego
 • kompletności i poprawności formalnej dokumentów zgłoszeniowych.
   

2.  Priorytetowo do udziału w projekcie kwalifkowane będą następujące grupy osób:

 • kobiety
 • osoby bierne zawodowo
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby w wieku 15-24 lata
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające maksymalnie średnie wykształcenie).
   

W sytuacjach spornych pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń.

Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje do udziału w projekcie 120 osób. Dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa. Wszystkie osoby biorące udział w procesie rekrutacyjnym zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (telefonicznie i/lub e-mailowo).