O PROJEKCIE

Projekt „Aktywizacja z POWERem” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych (w tym niepełnosprawnych), biernych zawodowo, w wieku 15-29 lat, bez pracy, zamieszkałych na obszarze województwa lubuskiego, które nie uczestniczą w kształceniu oraz szkoleniu (należących do grupy NEET) poprzez objęcie kompleksową i indywidualną aktywizacją zawodowo-edukacyjną w postaci realizacji wymienionych poniżej form wsparcia:

Obligatoryjnego (dla każdej/go Uczestniczki/ka):

 • Indywidualnego Planu Działania
 • Indywidualnego doradztwa zawodowego
 • Pośrednictwa pracy
 • Staży zawodowych dla osób posiadających staż pracy nie dłuższy niż 1 rok w celu zdobycia doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców na rynku pracy.
   

Fakultatywnego (tj. form wsparcia wybieranych w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie):

 • Szkoleń zawodowych dopasowanych do zidentyfikowanych potrzeb UP
 • Staży zawodowych dla osób posiadających staż pracy dłuższy niż 1 rok. 
   


Grupę docelową projektu stanowi 80 osób spełniających łącznie następujące kryteria:

 • są osobami które ukończyły 15 rok życia i nie ukończyły na dzień udzielania pierwszej formy wsparcia 30 roku życia
 • zamieszkują na terenie województwa lubuskiego
 • są osobami pozostającymi bez pracy
 • nie kształcą się (nie uczestniczącą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 • nie szkolą się (nie uczestniczącą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
   

Wartość projektu wynosi 965 071,68 zł, a kwota dofinansowania to 916 818,08 zł.

Główne rezultaty:

 • 80 osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie,
 • 47 osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu,
 • 77 osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu,
 • 77 osób w wieku 15-29 lat należących do kategorii NEET, które nabyły kwalifikacje zawodowe, 

Do udziału w projekcie priorytetowo kwalifikowane będą:
osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach oraz kobiety.

Okres realizacji projektu: 01.05.2016 r. - 31.07.2017 r.