OFERTA

Uczestnicy/ki projektu mogą wziąć udział w wymienionych poniżej formach wsparcia:
 

1. IDENTYFIKACJA POTRZEB– 6 godzin zegarowych

Obejmuje:

 • określenie potrzeb i oczekiwań Uczestników/czek,
 • analizę kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji zawodowych wraz z dostosowaniem ich do ofert pracy,
 • opracowanie wraz z doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania,
 • zapewniamy zwrot kosztów dojazdu.


Planowany okres realizacji: LIPIEC 2016 r. - MARZEC 2017 r.
 2. DORADZTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE– 4 godziny zegarowe

Obejmuje:

 • realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym,
 • zapewnienie kompleksowego wsparcia prowadzącego do rozwiązania problemu zawodowego Uczestniczki/ka,
 • zapewniamy zwrot kosztów dojazdu.


Planowany okres realizacji: LIPIEC 2016 r. - MARZEC 2017 r.3. POŚREDNICTWO PRACY – 3 godziny zegarowe

Obejmuje:

 • poszukiwanie pracodawców do odbycia stażu,
 • poszukiwanie ofert pracy,
 • nawiązywanie kontaktu oraz organizacja spotkań z pracodawcami,
 • zapewniamy zwrot kosztów dojazdu za udział w usłudze pośrednictwa pracy.


Planowany okres realizacji: LIPIEC 2016 R. – LIPIEC 2017 r.
 4. SZKOLENIE ZAWODOWE – śr. 60 godzin dydaktycznych:

 • uzupełniające lub podwyższające kwalifikacje zawodowe Uczestnika/ Uczestniczki, dostosowane do zdefiniowanych wspólnie z doradcą zawodowym preferencji i możliwości Uczestnika/Uczestniczki i do aktualnych trendów na rynku pracy.
 • szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym z możliwością uzyskania certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje, lub uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu.
 • Szkolenia będą realizowane w blokach śr. 8 godzinnych w dni powszednie. Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium szkoleniowe podczas szkoleń zawodowych.


Planowany okres realizacji szkoleń: SIERPIEŃ 2016 R. – MARZEC 2017 R.
  5. STAŻ ZAWODOWY – 3 miesiące

Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności zawodowe oraz rozwiną wiedzę zdobytą podczas szkoleń. Uczestnicy stażu otrzymają stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz przejdą badania lekarskie.


Planowany okres realizacji: PAŹDZIERNIK 2016 R. – LIPIEC 2017 R.