REKRUTACJA

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest w sposób ciągły i obejmuje następujące etapy:

a) Zapoznanie się z Regulaminem Projektu.

b) Wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu oryginału Formularza Zgłoszeniowego do projektu wraz z załącznikami.

Dokumenty zgłoszeniowe można składać:

 • Listownie na adres: Centrum Szkoleń i Innowacji, ul. Boh. Westerplatte 9, 65-034 Zielona Góra,
 • Bezpośrednio do Biura Projektu: Centrum Szkoleń i Innowacji, ul. Boh. Westerplatte 9, 65-034 Zielona Góra, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 • Elektronicznie na adres e-mail: aktywizacjazpowerem@csi.info.pl (przekazanie Organizatorowi oryginałów dokumentów zgłoszeniowych w pierwszym dniu wsparcia przewidzianego dla Uczestnika/Uczestniczki projektu). 

c) Weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną.
 


Komisja Rekrutacyjna dokona analizy dokumentów w oparciu o:

1. Kryteria podstawowe:

 • przynależność do Grupy docelowej (grupy NEET tj. osób w wieku 15-29 lat, które łącznie spełniają trzy warunki:
  - nie pracują (są bierne zawodowo);
  - nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
  - nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy);
 • zamieszkanie na terenie województwa lubuskiego,
 • kompletności i poprawności formalnej dokumentów zgłoszeniowych.
   

2.  Kryteria uzupełniające:

 • płeć (minimum 60% uczestników projektu będą stanowiły kobiety),
 • doświadczenie zawodowe,
 • niepełnosprawność,
 • posiadane wykształcenie,
 • wstępna diagnoza potrzeb kandydata oraz jego możliwości do udziału w projekcie.
   


Osoby, które pozytywnie przejdą  proces weryfikacji formalnej skierowane zostaną na rozmowę z doradcą zawodowym. Czas i miejsce spotkania z doradcą zawodowym ustalane będą indywidualnie z każdym Kandydatem/Kandydatką.

W sytuacjach spornych pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń.

Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje do udziału w projekcie 80 osób (lista podstawowa). Dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa (5 osób). Wszystkie osoby składające dokumenty zgłoszeniowe zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji wybranym kanałem komunikacyjnym (telefonicznie/e-mailowo).