O PROJEKCIE

Projekt „LAJK - Lubelska Akademia Językowych Kompetencji” realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3. -  Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.

Celem projektu jest podwyższenie ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze języków obcych u 444 dorosłych osób (w wieku 25 lat i więcej) o niskich kwalifikacjach z terenu województwa lubelskiego, poprzez wzrost umiejętności posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim oraz nabycie określonego poziomu biegłości językowej formalnie potwierdzonego międzynarodowym certyfikatem językowym na pełnym poziomie kompetencji A lub B do 31.V.2018r.

Grupę docelową projektu stanowią 444 osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności z zakresu języka angielskiego lub niemieckiego
 • zamieszkują na terenie województwa lubelskiego
 • są w wieku 25 lat i więcej
 • posiadają co najwyżej średnie wykształcenie
   

Szkolenia z zakresu języka angielskiego:

 • poziom A2, czas trwania szkolenia - 120h
 • poziom B2, czas trwania szkolenia - 120h
 • poziom A, czas trwania szkolenia - 240h
 • poziom B, czas trwania szkolenia - 240h 

Szkolenia z zakresu języka niemieckiego:

 • poziom A2, czas trwania szkolenia - 120h
 • poziom A, czas trwania szkolenia - 240h

   

Wartość projektu wynosi 1 113 352,32 zł, a kwota dofinansowania to 1 002 017,08 zł.
Termin realizacji projektu 01.06.2016r. - 31.05.2018r.