REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 06.2016 r. -11.2017 r.

I etap

 • Zapoznanie się z Regulaminem Projektu.
 • Wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu oryginału Formularza Zgłoszeniowego do projektu wraz z załącznikami.
   

Dokumenty zgłoszeniowe można składać:

 • Listownie na adres: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp z o.o., Aleje Racławickie 8/18, 20- 037 Lublin.
 • Bezpośrednio w Biurze Projektu: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., Aleje Racławickie 8/18, 20-037 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
   

II etap                             

 • Weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną.
 • Diagnoza specyficznych potrzeb kandydata/kandydatki.
 • Weryfikacja wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego języka obcego (angielski lub niemiecki).


Komisja Rekrutacyjna dokona analizy dokumentów w oparciu o kryteria podstawowe:

 • zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego
 • wiek 25 lat i więcej
 • co najwyżej średnie wykształcenie
 • kompletność i poprawność formalna dokumentów zgłoszeniowych.
   

Priorytetowo do udziału w projekcie kwalifikowane będą następujące grupy osób:

 • kobiety
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby z minimalnym A1 lub zerowym poziomem znajomości planowanych w projekcie języków obcych.
   

W sytuacjach spornych pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie  tworzone będą  listy rezerwowe. Wszystkie osoby biorące udział w procesie rekrutacyjnym zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (telefonicznie i/lub e-mailowo).