Strona Główna

Jeśli jesteś osobą pozostającą bez zatrudnienia, której umowa o pracę została rozwiązana z przyczyn niedotyczących pracowników lub u której stosunek pracy ustał w wyniku art. 30 par. 1 pkt 4 Kodeksu Pracy - z upływem czasu, na który była zawartai chciałbyś/chciałabyś wziąć udział
w programie aktywizacji społecznej i zawodowej oraz podjąć zatrudnienie?

Zgłoś się do projektu „Nowa Szansa”!

Uczestnicy/Uczestniczki otrzymają wsparcie doradcy zawodowego w formie spotkań indywidualnych (6h), w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz spotkań grupowych (16h), wsparcie doradcy psychologicznego w formie spotkań indywidualnych (6h), a także indywidulane pośrednictwo pracy (6h). Ponadto Uczestnicy/ Uczestniczki mogą wziąć udział w wybranym szkoleniu zawodowym (120h):

 • Monter instalacji OZE
 • Pracownik kancelaryjny
 • Specjalista ds. funduszy UE
 • Telemarketer
   

Po zakończeniu szkoleń zawodowych Uczestnicy/Uczestniczki mają możliwość odbycia 3 miesięcznych staży zawodowych.

Zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu
 • profesjonalną kadrę trenerską i doświadczonych doradców zawodowych/psychologów oraz pośredników pracy
 • atrakcyjne materiały szkoleniowe
 • dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych
 • catering w postaci ciepłych posiłków i przerw kawowych
   


Projekt realizowany jest w ramach Osi 10 – Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania 10.2 – Programy typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Grupę docelową projektu stanowi 60 osób zamieszkujących woj. lubelskie (w rozumieniu KC), będących osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, w tym:

 • 33 kobiety,
 • 24 osoby o niskich kwalifikacjach, które posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej włącznie i/lub osoby powyżej 50 roku życia.
   

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i/lub samozatrudnienie 60 Uczestników i Uczestniczek Projektu zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.Biuro Projektu:

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.

Aleje Racławickie 8, 20-037 Lublin
tel.: 81 534 60 98, tel./fax: 81 533 78 29, tel. kom.: 505 446 318
e-mail: nowaszansa@csi.info.pl


Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

 Wartość projektu wynosi 862 803,50 zł, a kwota dofinansowania to 819 663,32 zł.
Okres realizacji projektu: 01.06.2016r. - 30.09.2017r.