Strona Główna

Projekt „Lubelskie Kompetencje ICT” nr umowy RPLU.12.03.00-06-0285/15 realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o. o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3. -  Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.Celem projektu jest podwyższenie ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze ICT u 140 dorosłych osób (w wieku 25 lat i więcej) o niskich kwalifikacjach z terenu województwa lubelskiego, poprzez wzrost umiejętności obsługi komputera/wykorzystania IT w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów oraz nabycie kompetencji ICT formalnie potwierdzonych certyfikatem przez 98 osób na poziomie A do 30.XI.2017r.Grupę docelową projektu stanowi 140 osób spełniających łącznie następujące kryteria:

  • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT
  • zamieszkują na terenie województwa lubelskiego
  • są w wieku 25 lat i więcej
  • posiadają co najwyżej średnie wykształcenie.
     


Szkolenia z zakresu ICT: szkolenia z ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze ICT z obsługi komputera/wykorzystania IT w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów zgodnie z ramami DIGICOMP na poziomie podstawowym A - średnio po 120 h na grupę.Wartość projektu wynosi 434 875,00 zł, a kwota dofinansowania to 369 643,75zł.Termin realizacji projektu 01.01.2017r. - 30.11.2017r.