OFEROWANE WSPARCIE

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące
formy wsparcia:

 OBLIGATORYJNE:

Identyfikacja potrzeb - opracowanie IPD – śr. 4 spotkania x 2 godziny na UP.

 • Identyfikacja potrzeb, słabe i mocne strony Uczestnika projektu, bilans kompetencji, określenie celu zawodowego.
 • Ustalenie działań i form pomocy w ramach projektu.
 • Określenie działań do samodzielnej realizacji.
 • Terminy.
 • Zaplanowanie spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem.
 • Terminy i warunki zakończenia IPD.
 • Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu za udział we wsparciu.
   


Pośrednictwo pracy - śr. 3 spotkania x 2 godziny na UP

Wsparcie realizowane w sposób ciągły – towarzyszący innym formom wsparcia.

 • Pozyskanie i przedstawienie Uczestnikowi projektu ofert pracy.
 • Organizację spotkań z pracodawcami podczas których udzielane im będą informację o kandydatach do pracy oraz informacje mające na celu przekonanie pracodawców do zatrudniania osób młodych.
 • Udzielanie informacji o sytuacji i zmianach na rynku pracy.
 • Organizowanie kontaktów Uczestników projektu z pracodawcami.
 • Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu za udział we wsparciu.
   


Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru):

 • Specjalista ds. księgowości (124 godz.)
 • Przedstawiciel handlowy (80 godz.)
 • Pracownik administracyjno – biurowy (120 godz.)
 • Fryzjer (120 godz.)

Zapewniamy: catering, zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium szkoleniowe podczas szkoleń zawodowych.
 FAKULTATYWNE:

Poradnictwo zawodowe indywidualne - śr. 3 spotkania x 2 godziny na UP.

 • Wsparcie realizowane w zależności od indywidualnych potrzeb Uczestnika projektu, na początku wsparcia lub w trakcie.
 • Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu za udział we wsparciu.
   


Staże zawodowe – min. 3 miesiące -  realizowane zg. z Europejskimi Ramami Staży i Praktyk oraz Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk.

 • Szczegóły realizacji stażu zawiera trójstronna umowa stażowa.   
 • Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu oraz stypendium stażowe.