OFEROWANE WSPARCIE

W ramach projektu każdy Uczestnik Projektu / każda Uczestniczka Projektu zostanie objęty/objęta co najmniej 3 wymienionymi dalej elementami pomocy:

 1. Elementy obligatoryjne:
 1. Identyfikacja/opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD).
 2. Indywidualne pośrednictwo pracy.
 3. Indywidualne poradnictwo zawodowe.
   
 1. Elementy fakultatywne:
 1. Szkolenia zawodowe.
 2. Trzymiesięczne staże.
   


W ramach projektu każdy uczestnik/każda uczestniczka będzie mógł/mogła zrealizować zindywidualizowaną ścieżkę wsparcia, na którą złożą się:

Identyfikacja potrzeb osoby młodej z IPD (śr. 2 godzin x 3 spotkania).

Wynikiem wsparcia będzie opracowanie dla Uczestnika Indywidualnego Planu Działania (IPD), uwzględniającego jego cel zawodowy. Doradca zawodowy udzieli Uczestnikom pomocy w określeniu ich mocnych i słabych stron, identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy oraz zaplanuje działania i formy pomocy świadczone w ramach projektu.

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (śr. 2 godziny x 3 spotkania).

Podczas spotkań Uczestnicy/Uczestniczki i doradcy zawodowi wspólnie będą pracowali nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez Uczestników/czki decyzji dotyczących rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem kompetencji i kwalifikacji do wymogów rynku pracy.

Pośrednictwo pracy (śr. 2 godziny x 4 spotkania).

Wsparcie ma na celu pozyskiwanie ofert pracy, udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, udzielanie Uczestnikom Projektu informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z potencjalnymi pracodawcami.

Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru; śr. 8 godzin x 12 spotkań tj. 96 godzin):

 • Techniki sprzedaży z obsługą kas fiskalnych
 • Grafika komputerowa
 • Fryzjer
 • Opiekun osoby starszej


Trzymiesięczne staże zawodowe

Staże realizowane będą zg. z Europejskimi Ramami Staży i Praktyk oraz Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk. Podczas stażu Uczestniczki/Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności zawodowe. Zostaną objęci ubezpieczeniem NNW, przejdą badanie lekarskie oraz otrzymają stypendium stażowe.
 Nie czekaj, zgłoś się już dziś - liczba miejsc jest ograniczona!Biuro Projektu:

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
tel. kom.: 512 058 626
e-mail: @csi.info.pl

Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. - 31.08.2018 r.