STRONA GŁÓWNA

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. zaprasza osoby bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy do udziału w projekcie „Praca? Lubię to!”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 72 Uczestników Projektu z województwa śląskiego, poprzez objęcie kompleksowym i indywidualnym wsparciem w postaci Identyfikacji IPD, indywidualnego poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych i staży.

Grupę docelową projektu stanowią 72 osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • nie pracują
 • nie uczą się
 • nie szkolą się
 • zamieszkują na terenie województwa śląskiego
 • są w wieku 18-29 lat


Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy kobiety, osoby niepełnosprawne oraz osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu podczas całej ścieżki udziału w projekcie
 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • catering - podczas szkolenia zawodowego
 • badania lekarskie i ubezpieczenie NNW podczas stażu.

   

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. - 31.08.2018 r.
Wartość projektu wynosi 999 799,20 zł, a kwota dofinansowania to 949 809,20 zł.Biuro Projektu:
Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
tel.: 512 277 307

e-mail: plt@csi.info.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.