Strona Główna

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
 „Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny”

 

Grupę docelową projektu stanowi 120 osób w wieku 30 lat i więcej należących do grupy bezrobotnych (w tym rolników oraz członków ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, zamierzających odejść z rolnictwa oraz biernych zawodowo zamieszkujących teren województwa lubelskiego.

Dodatkowo Kandydaci/Kandydatki na Uczestników/Uczestniczki projektu muszą należeć do co najmniej  jednej z poniższych grup:

 • Osoby w wieku 50 lat i więcej (będą stanowiły 25% UP, tj. 30 osób).
 • Osoby długotrwale bezrobotne (będą stanowiły co najmniej 60% ze wszystkich osób bezrobotnych biorących udział w projekcie, tj. 58 osób)
 • Kobiety (co najmniej 60% UP, tj.  72 osoby).
 • Osoby niepełnosprawne.
 • Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych – posiadające maksymalnie wykształcenie średnie.
   


Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 120 osób (66 kobiet i 54 mężczyzn z grup defaworyzowanych na rynku pracy (tj. kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, osób niepełnosprawnych i osób długotrwale bezrobotnych) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących (w rozumieniu KC) w województwie lubelskim (w tym w 80% będą to osoby bezrobotne a w 20% osoby bierne zawodowo) poprzez objęcie kompleksowym wsparciem oraz nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem przez min. 96 uczestników projektu (54 kobiet i 42 mężczyzn) do 28.02.2019 r.Oferowane sparcie:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe z utworzeniem IPD.
 • Grupowe poradnictwo zawodowe.
 • Staże zawodowe (3-miesięczne)
 • Pośrednictwo pracy.
 • Szkolenia zawodowe do wyboru:
 1. Opiekun osoby starszej
 2. Specjalista ds. funduszy UE
 3. Pracownik biurowy
 4. Sprzedawca.
   

W ramach projektu zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu podczas całej ścieżki udziału w projekcie 
 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • catering - podczas szkolenia zawodowego
 • badania lekarskie i ubezpieczenie NNW – na staż.
   


Projekt „Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny” realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. - 28.02.2019 r.

Wartość projektu wynosi 1 709 838,72 zł, a kwota dofinansowania to 1 624 346,72 zł.
 Biuro Projektu:
Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
Aleje Racławickie 8/18, II piętro
tel. kom.: 510 815 080
e-mail: wkl@csi.info.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.