OFEROWANE WSPARCIE

Wszyscy Uczestnicy/ wszystkie Uczestniczki projektu zostaną obligatoryjnie objęci/objęte Indywidulanym poradnictwem zawodowym z utworzeniem IPD w wymiarze 3 spotkań po 2 godziny dla jednego Uczestnika/jedną Uczestniczkę:

 • pogłębiona identyfikacja potrzeb Uczestników/Uczestniczek,
 • zdiagnozowanie możliwości UP w zakresie doskonalenia zawodowego
 • identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,
 • utworzeniem IPD uwzględniającego indywidualne potrzeby, możliwości i plan działań.
   

Wynikiem Indywidulanego Poradnictwa Zawodowego z utworzeniem IPD będzie wybór dalszego wsparcia oferowanego w projekcie:
 

 1. Grupowe poradnictwo zawodowe (średnio 2 dni szkoleniowe po 6 godzin dla grupy)
 • analiza rynku pracy pod kątem możliwości zawodowych Uczestnika
 • funkcjonowania na rynku pracy
 • techniki poszukiwania pracy
 • sporządzanie dokumentów aplikacyjnych
 • bariery na rynku pracy dla osób długotrwale bezrobotnych, osób 50, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach
 • autoprezentacja.
   
 1. Szkolenie zawodowe (12 dni szkoleniowych po 8 h tj. 96 h dla jednej grupy).
 • Opiekun osoby starszej: psychologia osób starszych, rozwój osobisty opiekuna, podstawy socjologii, geriatrii i gerontologii, pielęgnacja osób starszych, elementy rehabilitacji i gimnastyki, organizacja i planowanie pracy
 • Specjalista ds. funduszy UE: podział funduszy UE, źródła finansowania, EFRR i EFS analiza problemów i celów, analiza interesariuszy, zarządzanie projektami, Excel.
 • Pracownik biurowy: organizacja pracy w biurze, obieg korespondencji, programy wspomagające pracę biurową, Office, Word
 • Sprzedawca: badanie potrzeb klienta, prezentowanie ofert handlowych, odpieranie obiekcji klienta, negocjacje cenowe, finalizowanie sprzedaży, język korzyści, obsługa kasy fiskalne.


Podczas szkoleń zapewniamy: catering, zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium szkoleniowe podczas szkoleń zawodowych.
 

 1. Staże zawodowe – min. 3 miesiące -  realizowane zg. z Europejskimi Ramami Staży i Praktyk oraz Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk.
 •  Szczegóły realizacji stażu zawiera trójstronna umowa stażowa.  
 •  Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu oraz stypendium stażowe.
   
 1. Pośrednictwo pracy (2 spotkania po 2 h dla jednego Uczestnika/Uczestniczkę).
 • pozyskiwanie i przedstawianie UP ofert pracy
 • organizację spotkań z pracodawcami podczas których udzielane im będą informacje o kandydatach do pracy oraz informacje o możliwości sfinansowania części kosztów wynagrodzenie z PFRON w przypadku osób z niepełnosprawnościami
 • udzielanie UP informacji o sytuacji i zmianach na rynku pracy
 • organizacja kontaktów UP z pracodawcami.