strona główna | mapa serwisu | kontakt

Witamy na stronie Centrum Szkoleń i Innowacji

Centrum Szkoleń i Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest firmą doradczo-szkoleniową o ogólnopolskim zasięgu. Prowadzimy szeroko pojętą działalność szkoleniową. Współpracujemy z profesjonalnym zespołem trenerów, dzięki czemu możemy zaoferować szeroki zakres usług na najwyższym poziomie. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie procesu pozyskiwania dotacji unijnych. Specjalizujemy się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych oraz inwestycyjnych. Naszymi klientami są liderzy kluczowych sektorów gospodarki, dynamicznie rozwijające się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje administracji państwowej i samorządowej.

     

Równość szans

Równość szans i niedyskryminacja oraz równość płci.
 

Dyskryminacja – jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na jakiekolwiek przesłanki (np. wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd itp.), którego celem lub skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie uznania, korzystania lub wykonywania wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie polityki, gospodarki, społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek innej, na zasadzie równości z innymi osobami”.Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych w latach 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zasada równości szans kobiet i mężczyznna rynku pracy jest w przypadku funduszy unijnych jedną z naczelnych i podstawowych zasad horyzontalnych, obowiązujących w całej UE. Kwestia równości szans kobiet i mężczyzn została również uregulowana na gruncie prawa polskiego, tj. w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, oprócz obowiązku prawnego, jest warunkiem realizacji celów strategicznych Strategii Europa 2020, które dotyczą trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczeństwa, zwłaszcza w kontekście wyrównywania wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn. Zasada równości szans i niedyskryminacji zakłada również umożliwienie wszystkim osobom pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. Istotnym aspektem jest więc eliminowanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.Jednym z celów Centrum Szkoleń i Innowacji jest prowadzenie działalności zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Działania Centrum Szkoleń i Innowacji zmierzające do zapewnienia równości szans i niedyskryminacji oraz równości płci to m.in.:

 • realizacja ww. zasad w procesie wdrażania programów operacyjnych, w tym standard minimum;
 • dostosowanie siedziby firmy oraz sal szkoleniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. winda w obiekcie, toalety dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych);
 • zróżnicowanie zatrudnienia kadry Centrum Szkoleń i Innowacji ze względu na płeć (w procesie zatrudnienia liczą się przede wszystkim  kwalifikacje, doświadczenie i wiedza);
 • prowadzenie szkoleń dla kadry Centrum Szkoleń i Innowacji z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji (wykorzystywanie przez personel wiedzy z ww. zakresu przy realizacji projektów);
 • organizacja pracy umożliwiająca godzenie życia zawodowego i rodzinnego, (np. praca w godzinach popołudniowych oraz w soboty);
 • prowadzenie rekrutacji do poszczególnych projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, w sposób jawny i jednakowy dla wszystkich przyszłych uczestników i uczestniczek wsparcia;
 • stosowanie niedyskryminujących i niestereotypowych ogłoszeń oraz zróżnicowanych form przekazu w materiałach informacyjnych na temat realizowanych projektów, (w tym zapewnienie materiałów informacyjnych w różnych formatach, np. wersje w druku powiększonym, wersje elektroniczne dokumentów, wersje w języku łatwym itp.).
   


Przydatne linki:


Portale internetowe skierowane do osób niepełnosprawnych:
 

 • www.niepelnosprawni.lublin.pl – Internetowy Biuletyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych jest portalem tworzonym przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Redakcja składa się w większości z niepełnosprawnych wolontariuszy. Portal stanowi przede wszystkim szeroką bazę wiedzy dla osób niepełnosprawnych. Publikuje informacje na temat bezpłatnych porad prawnych, listę rzeczników praw konsumenta i pełnomocników studentów niepełnosprawnych, kontakty do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, itp. Udostępnia również mapę organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego oraz projektów przez nie realizowanych. W serwisie są umieszczane na bieżąco aktualne informacje na temat wydarzeń, konferencji i szkoleń. Redakcja publikuje także relacje z wydarzeń oraz artykuły związane z tematyką portalu a także przedstawia sylwetki osób niepełnosprawnych i ich wyjątkowych pasji. Portal nie tylko udostępnia osobom niepełnosprawnym informacje z różnych dziedzin dotyczących ich życia, ale też umożliwia im branie aktywnego udziału w jego tworzeniu poprzez możliwość publikacji własnych relacji i artykułów.
 • www.ipon.pl - Internetowy Portal Osób Niepełnosprawnych: „Dlaczego właśnie IPON jest taki niezwykły, wyróżniający się w gąszczu wirtualnej sieci? Nasz portal został stworzony dla zwyczajnych ludzi i to właśnie oni są jej siłą napędową. Jak nikt inny każdego dnia doświadczamy prawdziwości stwierdzenia, że każdy z nas jest wyjątkowy, niepowtarzalny, szczególny i każdy z nas może coś ofiarować drugiemu człowiekowi, sprawiając, że choć przez chwilę życie stanie się bardziej znośne.”
 • www.biurokarieron.lublin.pl – Agencja Pośrednictwa Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Agencja prowadzona jest przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Znajdziecie tutaj Państwo aktualne oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami, pomoc dla poszukujących pracy oraz pomoc dla pracodawcy.