strona główna | mapa serwisu | kontakt

Witamy na stronie Centrum Szkoleń i Innowacji

Centrum Szkoleń i Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest firmą doradczo-szkoleniową o ogólnopolskim zasięgu. Prowadzimy szeroko pojętą działalność szkoleniową. Współpracujemy z profesjonalnym zespołem trenerów, dzięki czemu możemy zaoferować szeroki zakres usług na najwyższym poziomie. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie procesu pozyskiwania dotacji unijnych. Specjalizujemy się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych oraz inwestycyjnych. Naszymi klientami są liderzy kluczowych sektorów gospodarki, dynamicznie rozwijające się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje administracji państwowej i samorządowej.

     

lubuskie

Aktualne oferty pracy dla woj. lubuskiego:

 


 

RAPORT z przeprowadzonego badania Uczestników/czek projektu „Aktywizacja z POWERem” nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie oraz pracodawców z terenu województwa lubuskiego

 

Raport ma na celu przedstawienie wyników badania Uczestników/czek projektu „Aktywizacja z POWERem” nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie oraz pracodawców z terenu województwa lubuskiego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Okres realizacji projektu: 01.05.2016r. – 31.07.2017r. Celem badania była ocena wpływu działań przeprowadzonych w ramach projektu “Aktywizacja z POWERem” na rozwój społeczny i gospodarczy województwa lubuskiego. Monitoring sytuacji Uczestników/czek Projektu przeprowadzono w formie kwestionariusza wywiadu telefonicznego z Uczestnikami/czkami projektu nt. ich sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie. Wywiady telefoniczne zostały zrealizowane wśród losowo wybranych do próby Uczestników/czek projektu oraz pracodawców z terenu województwa lubuskiego, w okresie październik–grudzień 2017 r. oraz styczeń-marzec 2018 r. Przeprowadzone badanie dostarczyło odpowiedzi na pytania w zakresie trwałości projektu/rezultatów:
 

  1. Czy działania zaplanowane w projekcie były celowe i skuteczne? 
  2. Czy nabycie kwalifikacji zawodowych przez Uczestników/czek projektu przełożyło się na zwiększenie szans Uczestników/czek projektu na podjęcie zatrudnienia oraz ich status zawodowo-finansowy?
  3. Jak projekt wpłynął na gospodarkę województwa lubuskiego?
  4. Czy projekt wpłynął na realizację zasady równości szans w kontekście płci/ niepełnosprawności, przełamywania stereotypów w kontekście płci i przeciwdziałania dyskryminacji?
     

W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania, w ramach przedmiotowego  badania przeprowadzono wywiady telefoniczne z Uczestnikami/czkami projektu oraz pracodawcami z terenu woj. lubuskiego.
 

Analiza wywiadów bezpośrednich oraz charakterystyka respondentów:

Wywiady telefoniczne obyły się z 20 osobami, które wzięły udział w projekcie oraz 20 pracodawcami z terenu województwa lubuskiego, którzy zorganizowali miejsce stażowe dla Uczestników/czek projektu „Aktywizacja z POWERem”. Dobór respondentów do wywiadu był losowy. Dane Uczestników/czek projektu oraz pracodawców zostały pozyskane z dokumentacji projektowej oraz prowadzonych przez Beneficjenta zestawień dot. realizowanego w projekcie wsparcia. W  zbiorowości przebadanej  w  ramach  wywiadów  telefonicznych większość respondentów stanowiły kobiety  (60%  grupy  badawczej) oraz przedsiębiorcy (20 podmiotów) związanych ściśle z gospodarką regionu (podmioty działające w branży usługowej). Przewaga płci (kobiet) jest widoczna we wszystkich grupach będących przedmiotem analizy.
 

Wśród badanych, przeważały osoby z wykształcenie ponadgimnazjalnym – 15 osób (75% ogółu badanych). Wykształceniem wyższym legitymowało się –5 osób (25% grupy badawczej). Pewną informację o trwałości wsparcia na podstawie uzyskanych danych w ramach przeprowadzonego badania daje efektywność zatrudnieniowa obliczona do trzech miesięcy, od 3 do 6 miesięcy, oraz po sześciu miesiącach od zakończenia udziału w projekcie. 40% badanych respondentów na pytanie dot. statusu na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie potwierdziło, iż wykonuje pracę przynoszącą zarobek lub dochód (w większości przypadków na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy). Ponadto respondenci podkreślali, iż nie w pełni zadowalająca jest jakość zatrudnienia po projekcie – płaca jest niska a praca na czas określony. Pozostali respondenci wskazali, iż po zakończeniu udziału w projekcie aktywnie poszukują pracy i są gotowi do jej podjęcia.
 

Przeprowadzone badanie dostarczyło odpowiedzi na postawione pytania badawcze.

Na podstawie przeprowadzonego badania należy uznać wysoki stopień  celowości i skuteczności  działań  w  ramach  projektu.  Wyniki przeprowadzonej analizy wywiadów wskazują na fakt potrzeby jego realizacji w formie i zakresie zaplanowanym przez Beneficjenta. Zarówno efekt realizacji projektu jak i jego wpływ na gospodarkę województwa lubuskiego jest niezaprzeczalny. Wszyscy pracodawcy podkreślili potrzebę realizacji wsparcia oferowanego w ramach projektu i pozytywne znaczenie tego typu projektów dla rozwoju gospodarki regionu.
 

Wszystkie wypowiedzi respondentów określiły, iż nabycie kwalifikacji zawodowych przez Uczestników/czek projektu przełożyło się na zwiększenie ich szans na podjęcie zatrudnienia oraz status zawodowo-finansowy. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na pozytywny wpływ udzielanej pomocy na sytuację zawodową i finansową zdecydowanej większości respondentów. 80% badanych respondentów wysoko oceniło uzyskane w projekcie kwalifikacje zawodowe w kontekście swoich szans na rynku pracy na podjęcie zatrudnienia, a 20%- oceniło je na średnim poziomie. Wsparcie aktywizacyjne dla Uczestników/czek projektu, zaowocowało dużym odsetkiem osób, które do pół roku po zakończeniu udziału w projekcie nadal pracowało. Większość badanych respondentów po zakończeniu stażu znalazło zatrudnienie poza firmą, w której odbywało staż, a 10% respondentów kontynuowało zatrudnienie w tej samej firmie, w której odbywało staż zawodowy. Również we wszystkich rozmowach telefonicznych podkreślono pracę pracowników projektu, wskazywano na wysoką jakość realizowanego wsparcia oraz  przydatność uzyskanych w procesie edukacyjnym kwalifikacji zawodowych na regionalnym rynku pracy. Wśród grupy respondentów nie pojawiły się negatywne oceny samego projektu (wszyscy respondenci uważają go za potrzebny i ważny dla rozwoju regionu). Udział w projekcie zwiększył szanse młodzieży na znalezienie pracy i/lub kontynuację kształcenia. Uczestnicy/czki projektu deklarowali bardzo wysokie ogólne zadowolenie z uczestnictwa w projekcie. Prawie 65% osób było zdecydowanie zadowolonych, a 35% raczej zadowolonych z udziału w projekcie. Uczestnicy/czki projektu dość wysoko ocenili również adekwatność ofert stażu, pod względem dopasowania do umiejętności zdobytych w ramach wykształcenia i wcześniejszego doświadczenia zawodowego. Pozytywnie oceniło je 75% badanych. Natomiast 64% osób, które otrzymało ofertę zatrudnienia, oceniło ją jako dobrze dostosowaną do wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Wyniki przeprowadzonej analizy wywiadów z pracodawcami jednoznacznie wskazują iż przyjęcie stażysty poprawiło funkcjonowanie działu/komórki jednostki. Wszyscy badani pracodawcy bardzo dobrze ocenili posiadane przez Stażystów kwalifikacje zawodowe w stosunku do oczekiwań pracodawców.
 

Projekt w swych założeniach głównych nie miał bezpośrednio oddziaływać na  gospodarkę czy rynek  pracy województwa lubuskiego.  Jednak  jak  wskazują  wypowiedzi przedstawicieli przedsiębiorców/pracodawców, wpływ ten wystąpił i był zdecydowanie pozytywny.
 

Na podstawie przeprowadzonego badania oraz uzyskanych od respondentów odpowiedzi w zakresie oceny wpływu projektu na realizację zasady równości szans w kontekście płci/niepełnosprawności, przełamywania stereotypów w kontekście płci i przeciwdziałania dyskryminacji, należy uznać, iż projekt miał w ocenie większości respondentów pozytywny wpływ w powyższym zakresie.

 

Przeprowadzone badanie pozwala na sformułowanie wniosku, że realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia założonych celów oraz rezultatów w projekcie. Projekt przyniósł oczekiwane przez Beneficjenta efekty, w tym w zakresie utrzymania trwałości osiągniętych rezultatów oraz w dużym stopniu spełnił potrzeby i oczekiwania Uczestników/czek projektu.