Aktualności

30.07.2020

Poszukujemy trenerów ICT

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji kolejnego ogólnopolskiego projektu poszukujemy trenerów ICT do prowadzenia szkoleń komputerowych.

Od kandydatów wymagamy posiadania:
– wykształcenia wyższego magisterskiego
– min. 300 godz. doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu ICT (z ostatnich 3 lat).

Osoby zainteresowane ofertą powinny przesłać na adres a.sawa@csi.info.pl:
– CV z wykazem zrealizowanych szkoleń,
– referencje/protokoły odbioru poświadczające należyte wykonanie usług z zakresu ICT z ostatnich 3 lat.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia. Szkolenia prowadzone będą w całej Polsce. Przesyłając dokumenty aplikacyjne prosimy o wskazanie województwa, w którym chce Pan/Pani prowadzić szkolenia. Więcej informacji: a.sawa@csi.info.pl.

—–
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 8, lok. 18A, 20-037 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód pod nr 0000654055, REGON: 366134837, NIP: 7123325938.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@csi.info.pl.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji i przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a ww. Rozporządzenia i Pani/Pana dane będą przechowywane w celu rekrutacji nie dłużej niż 2 lata.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.