Kalendarium szkoleń

08.05.2019 - 07.07.2019

Typ bezpłatne
Kategoria finanse
Miejsce Poznań

Rachunkowość i finanse

Szkolenie Rachunkowość i finanse realizowane jest w ramach projektu „Centrum Aktywności Zawodowej” skierowanego do niepracujących mieszkańców woj. wielkopolskiego. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zostanie objęta programem aktywizacyjnym, na który, poza szkoleniem, składać się będą takie formy wsparcia jak: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz 3 miesięczne staże zawodowe.

 

Projekt „Centrum Aktywności Zawodowej” realizowany jest przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020 (WRPO 2014 – 2020).

 

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej znajomości przepisów prawnych dotyczących sprawozdawczości finansowej, umiejętności sporządzania sprawozdań finansowych oraz analizy sytuacji majątkowej i finansowej, a także umiejętności wykorzystania komputera do ewidencji zdarzeń gospodarczych i sporządzania sprawozdań.

 

 

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • materiały dydaktyczne,
 • catering,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • badania lekarskie i ubezpieczenie NNW na stażu.

Sala szkoleniowa znajduje się w Biurze Projektu Centrum Szkoleń i Innowacji, w ścisłym centrum Poznania – ul. Zielona 8/16 (I p.), na tyłach Placu Bernardyńskiego. Lokalizacja w centrum miasta zapełnia bardzo dobry dojazd zarówno własnym samochodem jak i komunikacją miejską.

Czas trwania szkolenia dla jednej grupy szkoleniowej to 96 godzin edukacyjnych. Szkolenie będzie obejmowało 12 spotkań po 8 godzin edukacyjnych dziennie, realizowane w godzinach od 8.00 do 16:00. Dokładny harmonogram zajęć będzie dostosowany do potrzeb grupy.

 

Podany terminy realizacji szkolenia może ulec zmianie.

 • Pojęcia wstępne i nadrzędne zasady rachunkowości, charakterystyka aktywów i pasywów.
 • Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans, prezentacja majątku oraz źródeł finansowania w bilansie oraz przy zastosowaniu komputerowych programów użytkowych.
 • Dowody księgowe.
 • Księgi rachunkowe/Sprawozdania finansowe.
 • Użytkowe programy komputerowe wykorzystywane w pracy: obliczenia arkuszowe, tworzenie tabel, formatowanie, tworzenie zestawień.
 • Użytkowe programy komputerowe wykorzystywane w pracy: obliczenia arkuszowe, użycie formuł, tworzenie wykresów.
 • Współczesne formy prowadzenia ksiąg rachunkowych (praca na komputerach).
 • Operacje gospodarcze, zmiany w kapitale, ich ujęcie  i przetwarzanie  w systemie rachunkowości – praca z komputerem.
 • Ewidencja operacji bilansowych / sporządzanie rachunku przepływów / obliczenia arkuszowe.
 • Ewidencja operacji wynikowych / rachunek zysków i strat / obliczenia arkuszowe.
 • Ewidencja kosztów i przychodów działalności finansowej, Sporządzanie i analiza bilansu i rachunku zysków i strat.
 • Sporządzanie rachunku przepływów, sprawozdania finansowego, zmiany w kapitale. Wykorzystanie programów komputerowych.
 • Przykład całościowy (sporządzenie i analiza bilansu).  Analiza sytuacji finansowej, zarządzanie płynnością finansową. Wykorzystanie programów komputerowych.
 • Wybrane zagadnienia z rozliczeń publicznoprawnych (prawo podatkowe i rozliczenia ZUS). Wykorzystanie programów komputerowych.

Szkolenie będzie prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską posiadająca wiedzę teoretyczną i praktyczną zakresu rachunkowości i finansów.

Szczegółowe wymagania donośnie Uczestników/Uczestniczek projektu: do udziału zakwalifikować się mogą osoby po 30. roku życia, bezrobotne i mieszkające na terenie woj. wielkopolskiego. Dodatkowo osoba taka musi kwalifikować się do jednej z poniższych grup: kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne.     W późniejszym okresie w ramach projektu prowadzona będzie także rekrutacja na takie szkolenia jak:
 •     magazynier
 •     sprzedawca
 •     opiekun osoby starszej.
  Chcesz zapisać się na to lub inne szkolenie realizowane w ramach tego projektu? Masz jakieś pytania? Prześlij do nas formularz zgłoszeniowy. Informacje można także uzyskać pod numerem +48 510 815 117 i/lub mailowo: caz@csi.info.pl.