Kalendarium szkoleń

01.07.2024 - 30.04.2025

Typ UE
Kategoria zarządzanie
Miejsce woj. podkarpackie

Szkolenia, warsztaty i doradztwo z zakresu ZARZĄDZANIA

Wsparcie realizowane są w ramach projektu UE „Wejdź na wyższy poziom zarządzania” skierowanego do PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW MMŚP z województwa podkarpackiego.
W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNIE:
 • Warsztaty RÓWNOŚĆ PŁCI I WORK-LIFE BALANCE (18 godz.) dla wszystkich Pracodawców i Pracowników.
 • Do wyboru przez przedsiębiorcę (zgodnie z potrzebami):
  – Szkolenie NIEDYSKRYMINACJA I ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ (48 godz.)
  – Szkolenie ZARZĄDZANIE WIEKIEM (48 godz.) i Doradztwo w zakresie przygotowania strategii zarządzania wiekiem (15 godz./przedsiębiorstwo) (jako uzupełnienie Szkolenia)
  – Warsztaty ROZWÓJ POSTAW LIDERSKICH I PRZYWÓDCZYCH (48 godz.) i Indywidualne doradztwo wspierające awans zawodowy (15 godz./osobę) – jako uzupełnienie Warsztatów (dedykowane kobietom).
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Dodatkowo zapewniamy podręczniki, materiały szkoleniowe oraz catering.
Szczegóły:
Adres: ul. Wincentego Pola 18, 35-021 Rzeszów
Tel.: (+48) 505 446 318
E-mail: wyzszypoziom@csi.info.pl
Więcej informacji: www.wyzszypoziom.eu
Serdecznie zapraszamy do udziału!
bezpłatne
Zarezerwuj Opinie

woj. podkarpackie

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w sposób ciągły, do momentu zrekrutowania wszystkich Uczestników i Uczestniczek. Uruchamianie kolejnych grup szkoleniowych będzie uzależnione od wyników rekrutacji. Wsparcie realizowane będzie od lipca 2024 r. do kwietnia 2025 r.

Warsztaty RÓWNOŚĆ PŁCI I WORK-LIFE BALANCE

Wymiar: 18 godzin na grupę.

Zajęcia mają na celu opracowanie planu działań równościowych w miejscu pracy. Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem technik aktywizujących z naciskiem na umiejętności praktyczne.

Zakres warsztatów:

 • RÓWNE TRAKTOWANIE W MIEJSCU PRACY: dyskryminacja a prawodawstwo krajowe i unijne.
 • PŁEĆ A RYNEK PRACY: poznanie pojęć i przykładów nierównego traktowania kobiet w obszarze zatrudnienia m.in. różnice w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn, segregacja pozioma i pionowa.
 • OCENA MIEJSCA PRACY POD KĄTEM RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN przy pomocy ankiety do oceny firmy pod kątem równości szans.
 • WYPRACOWANIE DZIAŁAŃ RÓWNOŚCIOWYCH W MIEJSCU PRACY: poznanie dobrych praktyk/rekomendacji w zakresie wdrażania działań równościowych; działania zapewniające równowagę między życiem zawodowym i prywatnym: elastyczne formy zatrudnienia i praca w obniżonym wymiarze czasu; wypracowywanie rozwiązań równościowych w odpowiedzi na dokonaną wcześniej ocenę miejsca pracy.

Świadczenia dla Uczestników/Uczestniczek:

 • notes, długopis, pendrive, skrypt
 • obiad i przerwa kawowa
 • zwrot kosztów dojazdu (w przypadku realizacji zajęć poza miejscem zamieszkania).

Warsztaty NIEDYSKRYMINACJA I ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ

Wymiar: 48 godzin na grupę.

Zajęcia mają na celu wypracowanie rozwiązań niedyskryminacyjnych w miejscu pracy. Zajęcia będą prowadzone metodą wykładowo-warsztatową z wykorzystaniem technik aktywizujących z naciskiem na umiejętności praktyczne.

Zakres warsztatów (program będzie dostosowany pod kątem potrzeb konkretnych przedsiębiorstw):

 • Rodzaje różnorodności.
 • Filary zarządzania różnorodnym zespołem.
 • Wyzwania, trudności i ograniczenia w zarządzaniu różnorodnym zespołem.
 • Wpływanie na synergię pracy różnorodnego zespołu – efektywne rozwiązania.
 • Narzędzia wspierające zarządzanie różnorodnym zespołem.
 • Metody i techniki zarządzania różnorodnym zespołem w drodze do osiągania założonych wyników.
 • Motywowanie i facylitacja różnorodnego zespołu zmierzające do jego integracji.

Świadczenia dla Uczestników/Uczestniczek:

 • podręcznik i pendrive
 • obiad i przerwa kawowa
 • zwrot kosztów dojazdu (w przypadku realizacji zajęć poza miejscem zamieszkania).

Warsztaty ZARZĄDZANIE WIEKIEM

Wymiar: 48 godzin na grupę.

Zajęcia mają na celu zapoznanie Uczestniczek/Uczestników z narzędziami zarządzania wiekiem i przygotowanie ich do opracowania strategii zarządzania wiekiem. Zajęcia będą prowadzone metodą wykładowo-warsztatową z wykorzystaniem technik aktywizujących z naciskiem na umiejętności praktyczne.

Zakres warsztatów (program będzie dostosowany pod kątem potrzeb konkretnych przedsiębiorstw):

 • POTENCJAŁ PRACOWNIKA A WIEK: obszary wykorzystania potencjału pracowników w różnym wieku; stereotypy a rzeczywistość na temat starszych pracowników-problem czy szansa.
 • DOSTOSOWANIE SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH DO RÓŻNYCH GRUP PRACOWNIKÓW.
 • ZRÓŻNICOWANIE WIEKOWE W ZESPOLE: organizacja pracy zespołowej z uwzględnieniem zróżnicowania wiekowego pracowników; metody pozwalające zapewnić transfer wiedzy w zespole; skuteczna komunikacja z uwzględnieniem różnic pokoleniowych.
 • PRZYGOTOWANIE FIRMY I PRACOWNIKÓW DO PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ: zapobieganie utracie wiedzy i kompetencji przez firmę; planowanie sukcesji; przykłady elastycznych form zatrudnienia.
 • STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WIEKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE: przegląd dobrych praktyk.

Świadczenia dla Uczestników/Uczestniczek:

 • podręcznik i pendrive
 • obiad i przerwa kawowa
 • zwrot kosztów dojazdu (w przypadku realizacji zajęć poza miejscem zamieszkania).

Warsztaty ROZWÓJ POSTAW LIDERSKICH I PRZYWÓDCZYCH

Wymiar: 48 godzin na grupę.

Warsztaty te dedykowane są wyłącznie kobietom. Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem technik aktywizujących z naciskiem na umiejętności praktyczne.

Zakres warsztatów:

 • JA LIDERKA: budowanie własnej tożsamości i misji w roli kobiety-liderki; style przywództwa, odnajdywanie talentów i mocnych stron kobiet, identyfikacja kluczowych wartości liderki.
 • ZARZĄDZANIE RELACJAMI: efektywna komunikacja i rola feedbacku; współpraca, budowanie relacji i zarządzanie ludźmi – kim chcę być dla swoich ludzi; autorytet i marka liderki; liderka w zmianie i rozwoju swojego zespołu, pracowników – jak rozwijać postawy liderskie i talent przywódcze.
 • MÓJ WIZERUNEK I NETWORKING: jak świadomie budować swój wizerunek i jakie czynniki mają na to wpływ; zasady strategicznego networkingu; rozwinięcie umiejętności skutecznego networkingu, tworzenia kontaktów i poszerzanie perspektyw.
 • ZARZĄDZANIE SOBĄ: zarządzanie swoimi emocjami; kluczowe techniki radzenia sobie ze stresem na czterech poziomach (fizjologia, myślenie, emocje, zachowanie).

Świadczenia dla Uczestników/Uczestniczek:

 • podręcznik i pendrive
 • obiad i przerwa kawowa
 • zwrot kosztów dojazdu (w przypadku realizacji zajęć poza miejscem zamieszkania).

INDYWIDUALNE DORADZTWO W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM

Wymiar: 15 godzin na przedsiębiorstwo.

Doradztwo realizowane w siedzibie przedsiębiorstw objętych projektem (spotkania doradcy z pracownikami, zapoznanie ze specyfiką przedsiębiorstwa) w postaci opracowania strategii przez doradcę, która po konsultacjach z przedstawicielem przedsiębiorstwa odpowiedzialnym za wdrożenie, będzie mogła zostać zaimplementowana do działalności przedsiębiorstw. Doradztwo obejmuje opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania wiekiem dla konkretnego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem specyfiki danej firmy.

INDYWIDUALNE DORADZTWO WSPIERJĄCE AWANS ZAWODOWY

Wymiar: 15 godzin na osobę.

Doradztwo dedykowane wyłącznie kobietom. Jego celem jest wzmocnienie kompetencji zawodowych Uczestniczek poprzez wskazanie kierunków/możliwości dokształcania. Podczas spotkań z doradcą poruszane będą takie tematy jak: rozwiązywanie problemów z powrotem na rynek pracy kobiet po urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, wychowawczych a także wszelkich wyzwań związanych z łączeniem życia rodzinnego i zawodowego oraz stereotypowego postrzegania matek i kobiet na rynku pracy.

Doświadczeni i wykwalifikowani trenerzy oraz doradcy.

Biuro projektu:
ul. Wincentego Pola 18, 35-021 Rzeszów
Tel.: (+48) 505 446 318
E-mail: wyzszypoziom@csi.info.pl
Więcej informacji: www.wyzszypoziom.eu