Aktualności

08.02.2021

Zapraszamy do projektu „Zawodowy reSTART”

Pragniemy poinformować, iż rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu szkoleniowo-doradczego na terenie woj. lubelskiego.

Celem projektu „Zawodowy reSTART” jest zrost potencjału zatrudnieniowego mieszkańców województwa lubelskiego, osób niepracujących (w tym zwłaszcza osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy) oraz osób zatrudnionych, odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, reemigrantów i imigrantów poprzez zindywidualizowane, adekwatne do potrzeb kompleksowe i skuteczne wsparcie edukacyjne i zawodowe (obejmujące poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy) zrealizowane do 30.04.2022r.

Grupa docelowa projektu to 100 osób (60 kobiet, 40 mężczyzn) mieszkańców województwa w wieku 30 lat i więcej, w tym:
a) 80 osób w tym: 60 osób bezrobotnych i 20 osób biernych zawodowo (min. 20% uczestników projektu), z których 68 osób (68% uczestników projektu) to osoby w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, przy czym min. 50% z nich stanowić będą osoby spełniające co najmniej 2 przesłanki świadczące o posiadaniu statusu osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, a 12 osób (20% uczestników projektu z kategorii osób bezrobotnych) to osoby bezrobotne nienależące do ww. kategorii;
b) 20 osób w tym: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe, ubodzy pracujący oraz pracujący w ramach umowy cywilno-prawnej których miesięczne zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia w miesiącu sprzed dnia przystąpienia do projektu.

Minimum 10% uczestników projektu stanowić będą osoby zameldowane na obszarze miast średnich województwa lubelskiego, w tym zwłaszcza miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Zakres wsparcia:

– indywidualne poradnictwo zawodowe – 4h/osobę
– grupowe poradnictwo zawodowe – 12h
– staż zawodowy – min. 3 miesiące
– pośrednictwo pracy – 4h/osobę
– szkolenie zawodowe (jedno do wyboru):

  1. Pracownik ds. rachunkowości i księgowości (120 h)
  2. Kucharz (120 h)
  3. Techniki sprzedaży (96 h)
  4. Grafika komputerowa (120 h)
  5. Pracownik usług kosmetycznych (120 h)
  6. Opiekun osób starszych lub niepełnosprawnych (96 h)
  7. Systemy fotowoltaiczne (96 h)


Wartość projektu wynosi 1 295 623,20 zł, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 1 230 842,04 zł.

Termin realizacji projektu: 01.02.2021r. – 30.04.2022 r.

Biuro Projektu:
Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
Al. Racławickie 8/18A

20-037 Lublin

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne będą na stronie www.zawodowyrestart.eu – dostępnej już wkrótce.

Projekt „Zawodowy reSTART” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa.